Trong Quan Singing - Hát Trống Quân

Hat Trong QuanAfter harvesting the crops in the seventh and eighth month of the year, festivals were organized, these were called autumn festivals. Hát Trống Quân were born and developed strongly on these occasions.
Hát Trống Quân were used as a special song type for autumn festivals and enjoying the moonlight occasions, they were antiphonal (call-and-respose) songs where boys and girls gathered on full-moon nights to celebrate the moon. The songs were about friendships or courtships. Boys and girls used this antiphonal form to test the intêligence of each other, to criticize or to mock each other. The rythm is very simple, there is only one tune in Hát Trống Quân. One significant thing is that the tune in Hát Trống Quân is very strong because of the accompaniment of the trống đất (earth drum).

The festival song type Hát Trống Quân is also a type of dual love song. Traditionally, there were always two groups of singers: boys and girls sang romantic lyrics:

Trên trời có đám mây xanh,
Dưới đất mây trắng,
Xung quanh mây vàng.
Up in the sky there's a blue cloud
On the ground there is a white cloud
All around there are yellow clouds.
Ước gì anh lấy được nàng,
Thì anh mua gạch
Bát Tràng về xây.
Wish I could marry you
I will buy
Bat Trang bricks to build

or

Một đàn cò trắng bay tung,
Bên nam bên nữ ta cùng hát lên,
Hát lên một tiếng linh đình,
Cho loan sánh phượng cho mình sánh ta.
A flock of white cranes flow up,
Boys and girls lets sing loudly,
Joyfully,
For the phoenix couple could join together like you join me.
Một đàn cò trắng bay tung,
Bên nam bên nữ ta cùng hát lên,
Hát lên một tiếng mà chơi,
Hát lên hai tiếng xơi cơi trầu này,
Trầu đã có đây, cau đã có đây,
Nhân duyên chưa định, trầu này ai ăn?
A flock of white cranes flow up,
Boys and girls lets sing loudly,
For fun,
For inviting to this tray of betels,
Betels are here, arecas are here,
Who will eat them when affinity has not yet been declared?

Hát Trống Quân is generally made up of these parts:

    1. Greetings
    2. Opening the competition
    3. Offering betels
    4. Asking and answering questions
    5. Compliments
Trầu này têm tối hôm qua,
Dấu cha dấu mẹ đem ra mời chàng,
Trầu này không phải trầu hàng,
Không bùa không thuốc sao chàng không ăn?
I fixed these betels last night,
Asking you to eat without my parents permission,
These are not betes for sale,
No wormwood in them so why don't you eat?

Trầu bọc khăn trắng cau tươi,
Trầu bọc khăn trắng đãi người xinh xinh,
Ăn cho nó thỏa tấm tình,
Ăn cho nó hả sự mình sự ta.

I wrapped these fresh betels and arecas in a white cloth,
To put aside for my cute girl,
Please eat them to satisfy your and my feelings,
Eat them to free you and my affections.
Tình cờ bắt được nàng đây,
Mượn may cái ao mượn may cái quần,
May rồi anh tính tiền công,
Ðến lúc em lấy chồng anh sẽ giúp công cho,
Giúp em một thúng xôi vò,
Một con lợn béo một vò rượu tăm,
Chiếc chăn em đắp đôi trằm em đeo,
Giúp em quan tám tiền cheo,
Quan tư tiền cưới lại đèo buông cau.

Incidentally I meet you here,
Asking you to make me a pair of pants and a shirt,
In return I'll pay
On the day you get married,
A basket full of sticky rice well cooked,
A fat hog and a first-rate jar of wine,
A pair of mats,
A blanket to keep you warm and a pair of finely carved earrings,
To this I shall add a quan tám (unit of money) as a dowry,
And a quan năm (money) as a wedding gift plus a bunch of areca.

Con gái nhà giàu
Em là con gái nhà giàu,
Cha mẹ thách cưới ra mầu xinh sao,
Cưới em trăm tám lụa đào,
Một trăm hòn ngọc
Hai mươi tám ông sao trên trời,
Tráp tròn dẫn đủ trăm đôi,
Ống thuốc bằng bạc ống vôi bằng đồng,
Sắm xe tư mã đem sang,
Ðể quan viên họ nhà nàng đưa dâu.

My family is rich,
I am the daughter of a rich family,
It sounds good that what my parents demanded for matrimonial deposit,
A hundred piles of pink silk,
A hundred pearls,
Twenty-eight stars in the sky,
A hundred pair of round boxes,
Silver-tobacco containers and bronze lime containers,
And they also asked for a four-horse-carriage,
For me to go to the bridegroom's house.

Hát Trống Quân, after becoming widely developed, extended its influence to cities and then around the country. We can find Hát Trống Quân in popular theatre (hát chèo) and reformed theatre (hát cải lương).

extracted from "Musics of Vietnam" by Pham Duy

back top top

 

HomeAbout usActivitiesMusic and Video 25th anniversaryInstrumentsSheet MusicTraditional songs

Copyright © 2011 Tieng Hat Que Huong. All rights reserved.
Contact: info@tienghatquehuong.com

Home Contact us Sitemap